Home Ulga podatkowa Limit wpłat na IKZE w 2014 r.
formats

Limit wpłat na IKZE w 2014 r.

Skorzystaj z ulgi podatkowej

W roku 2014 każdy właściciel indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego będzie mógł na nie wpłacić 4495,20zł. To rewolucyjna zmiana w stosunku do poprzednich dwóch lat. Nowe zasady naliczania rocznych limitów wpłat na IKZE wprowadziła ustawa z dnia 6 grudnia 2013r.

Ulga podatkowa do 1 438,50 zł – rozliczając się za rok 2014 odliczysz od podstawy opodatkowania wpłaty dokonywane na IKZE (limit wpłat w 2014 r. wynosi 4 495,20 zł). W formularzu PIT/0 to pola 29 – 30. Odliczyć możesz od powyższej kwoty 18 % lub 32 %, w zależności od tego, który próg podatkowy osiągnąłeś.

Korzystniejsze warunki podatkowe

  • ulga w postaci odpisu Wpłat na IKZE w PIT-O została utrzymana
  • wprowadzony został podatek ryczałtowy w wysokości 10% przychodu od kwoty wypłat z IKZE, na koniec umowy o prowadzenie IKZE, zamiast obecnie stosowanego podatku dochodowego wg. stawki 18%/32% – dla osób fizycznych,  19% – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym

Prostsze zasady określania limitu wpłat na IKZE:

  • limit jest określany kwotowo i jest jednakowy dla wszystkich (w 2014 r. wynosi 4 495,20 zł)
  • wyjątek stanowią osoby małoletnie, których wpłaty na IKZE, przy jednoczesnym dotrzymaniu limitu wpłat na IKZE, nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez nie w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę

Dostęp dla dużo szerszej grupy klientów

  • do IKZE może przystąpić każda osoba fizyczna, odprowadzająca w Polsce podatek

Elastyczność wpłat

Szerokie możliwości decydowania o kwotach i częstotliwości wpłat na rachunek. Wpłacasz z dowolną częstotliwością. W zależności od swojej sytuacji finansowej wybierasz dogodny dla Ciebie termin.

Brak podatku od zysków kapitałowych

Od zysków kapitałowych w IKZE nie płacisz podatku 19% zarówno przy wypłacie, jak i przy dokonywaniu zwrotu pieniędzy.

Dziedziczenie i brak podatku od spadków

W przypadku Twojej śmierci środki zgromadzone na IKZE zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom uprawnionym, bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments